Reklamační řád

/Reklamační řád
Reklamační řád2017-05-03T14:17:08+00:00

Reklamační řád společnosti Ideadesign.cz s.r.o.

Ideadesign.cz s.r.o.
se sídlem Hlavní 650/36A
CZ 353 01 Mariánské Lázně
IČ: 04025431, DIČ: CZ04025431,
zast. jednatelem Lukášem Ficenecem
obchodní společností zapsanou v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Plzni,
oddíl C, vložka 31068, podle zák. č. 513/1991 Sb.,

obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Reklamační řád se vztahuje na poskytování služeb nebo zboží (dále jen „produkt“) zakoupené od obchodní společnosti Ideadesign.cz s.r.o. (dále jen „dodavatel“) objednatelem a reklamované v záruční době.
Objednávkou případně výběrem nabízených produktů objednatel potvrzuje, že se seznámil s všeobecnými obchodními podmínkami dodavatele, jakož i s tímto o reklamačním řádem.

II. ODPOVĚDNOST ZA VADY

Dodavatel odpovídá za vady produktu objednateli v době jeho dodání. Jestliže nebezpečí škody na produktu přechází na objednatele později, je rozhodující doba tohoto přechodu.
Za vady produktu, na nějž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá dodavatel objednateli v rozsahu této záruky.
Objednatel je povinen zajistit prohlídku produktu bezprostředně po jeho dodání a zjevné vady zjištěné touto prohlídkou oznámit dodavateli nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne dodání produktu písemnou formou dodavateli s popisem vad produktu, případně s popisem, jak se tyto vady projevují.
V případě, že objednatel produkt neprohlédne nebo nezajistí jeho řádnou prohlídku v době jeho dodání a převzetí, může uplatnit nároky z vad zjevných, jen když prokáže, že tyto vady měl produkt již v době přechodu nebezpečí škody na produktu, tj. v době jeho dodání.

Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit dodavateli skryté vady produktu, a to písemnou formou s uvedením skryté vady či s popisem jejího projevu.

Objednatel je povinen předložit doklady o koupi reklamovaného produktu u dodavatele a v případě že je to možné, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu předložit dodavateli reklamovaný produkt a umožnit dodavateli jeho prohlídku.

III. ZÁRUKA
Dodavatel odpovídá za to, že jeho produkt je v záruční době způsobilý k smluvenému případně obvyklému účelu a že si zachová smluvené případě obvyklé vlastnosti.

IV. ZÁRUČNÍ DOBA
Záruční doba na produkt činí 6 měsíců a počíná běžet dnem dodání a převzetí produktu, pokud není stanoveno jinak.

V. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA VADY
Dodavatel neodpovídá za vady, které vnikly po přechodu nebezpečí škody, tj. po dodání a převzetí produktu objednateli vnějšími událostmi a nezpůsobil je ani dodavatel ani osoby, s jejichž pomocí plnil dodavatel svůj závazek.

Dodavatel neodpovídá za vady produktu zejména v následujících případech:

• vady vzniklé nesprávnou obsluhou, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s návodem k použití či obvyklým způsobem použití,

• opotřebením produktu způsobené jeho obvyklým užíváním,

• vady vzniklé v důsledku nesprávnosti nebo neúplnosti dat, podkladů a informací poskytnutých objednatelem dodavateli.
Dodavatel dále neodpovídá za vady produktu způsobené zejména:

• mechanickým poškozením produktu,

• používáním produktu v podmínkách, které neodpovídají prostředí, které je uvedeno v návodu k použití (teplota, chemické a mechanické vlivy prostředí),

• neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o produkt,

• v případě, že produkt byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v návodu k použití,

• provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou konstrukce produktu objednatelem či jím pověřenou osobou,

• v případě, že produkt byl poškozen přírodními živly nebo vyšší mocí,

• poškození produktu při dopravě, je-li produkt doručován prostřednictvím dopravce sjednaným objednatelem,

Záruka za vady se nevztahuje na produkt dodávaný se slevou v případě, že sleva byla poskytnuta na tyto vady.

VI. REKLAMACE VAD
Dodavatel posoudí vytýkanou vadu reklamovaného produktu a v případě, že reklamaci objednatele uzná za oprávněnou, je oprávněn vadu odstranit nebo dodat náhradní produkt či poskytnout slevu produktu.
Doručení zboží po vyřízení oprávněné reklamace hradí dodavatel. Pokud bude reklamace posouzena jako neoprávněná, zboží bude na náklady a riziko objednatele zasláno na jeho adresu zpět.

VII. BĚH ZÁRUČNÍ DOBY
Pro případ oprávněné reklamace se běh záruční doby staví o dobu reklamačního řízení u dodavatele.
Na reklamovanou vadu počne běžet nová 6 měsíční lhůta.

VIII. REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ
Dodavatel se zavazuje odstranit reklamovanou vadu v přiměřené lhůtě jím stanovené, případně ve lhůtě dohodnuté s objednatelem.
O převzetí reklamovaného produktu do reklamačního řízení vystaví dodavatel objednateli písemný doklad s popisem vady, případně s popisem jejího projevu.

IX. SPOTŘEBITELSKÁ USTANOVENÍ
Za spotřebitele se považuje osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Délka záruční doby na produkt činí 24 měsíců.

Dodavatel se zavazuje vyřídit reklamaci včetně odstranění vady do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, popř. ve lhůtě sjednané.

Závazkový vztah mezi dodavatelem a spotřebitelem se řídí zák. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

X. ZÁVĚŘEČNÁ USTANOVENÍ
Tento reklamační řád je platný a účinný od data jeho vyhlášení.
Tento reklamační řád je vyvěšen v provozovně objednatele v Mariánských Lázních, Hlavní 650/36A a zveřejněn na internetových stránkách www.ideadesign.cz
Strany závazkového vztahu mohou ve smlouvě ujednat odchylné podmínky od tohoto reklamačního řádu.

V Mariánských Lázních dne 1.5.2015

Ideadesign.cz s.r.o.

Lukáš Ficenec
jednatel