Obchodní podmínky

/Obchodní podmínky
Obchodní podmínky2017-05-03T14:17:08+00:00

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI IDEADESIGN.CZ s.r.o.

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na veškeré závazkové vztahy uzavírané obchodní společností
Ideadesign.cz s.r.o.
se sídlem Hlavní 650/36A
CZ 353 01 Mariánské Lázně
IČ: 04025431, DIČ: CZ04025431,
zast. jednatelem Lukášem Ficenecem
obchodní společností zapsanou v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 31068,  podle zák. č. 513/1991 Sb.,
(dále jen „dodavatel“)
Závazkovým vztahem podle obchodních podmínek je vztah mezi dodavatelem a fyzickou či právnickou osobou (dále jen „objednatel“), jehož obsahem je poskytování služeb nebo zboží (dále jen „produkt“) dle předmětu podnikání dodavatele, není-li dodavatelem stanoveno jinak.

II. VZNIK ZÁVAZKOVÉHO VZTAHU
Závazkový vztah, tj. smlouva mezi dodavatelem a objednatelem vzniká:
1) Objednávkou objednatele došlou dodavateli a její akceptací dodavatelem.
2) Výběrem nabízených produktů dodavatele objednatelem.
Objednávka objednatele může být učiněna ústně, telefonicky, písemně, faxem nebo elektronicky. Telefonickou objednávku je objednatel povinen do 24 hodin potvrdit písemně, faxem nebo elektronicky. V případě, že telefonická objednávka objednatele nebude některým ze shora uvedených způsobů potvrzena, je dodavatel oprávněn takto učiněnou objednávku akceptovat či nikoli.

Povinné náležitosti objednávky jsou:
a) Označení objednatele jeho názvem nebo jménem a příjmením s případným dodatkem, sídlem nebo místem podnikání, identifikačním číslem, daňovým identifikačním číslem, osobou oprávněnou za objednatele jednat, v případě, že se jedná o podnikatele.
b) Označení objednatele jeho jménem a příjmením, datem narození a bydlištěm, v případě, že se nejedná o podnikatele.
c) Určité označení objednávaného nebo zvoleného produktu, tj. zejména jeho názvem, katalogovým číslem či popisem, množstvím, rozsahem či rozměry, kvalitou, materiálem, grafickým návrhem, podkladem nebo dalšími upřesňujícími údaji.
d) Telefonický, faxový nebo emailový kontakt na objednatele.
Objednatel doručením objednávky dodavateli vyjadřuje bezvýhradný souhlas s těmito obchodními podmínkami a s reklamačním řádem. Akceptaci objednávky provede dodavatel bez zbytečného odkladu ústně, telefonicky, písemně, faxem nebo elektronicky. Dodavatel je oprávněn dle svého uvážení neakceptovat objednávku a na místo toho nabídnout objednateli produkt obdobný či vhodnější a tento specifikovat způsobem uvedeným v tomto bodě pod písm. c) a stanovit jeho cenu. Souhlas s učiněnou nabídkou dodavatele je objednatel povinen učinit ve lhůtě a způsobem stanoveným dodavatelem. Ke vzniku závazkového vztahu dojde i započetím poskytování produktu dodavatele. Dodavatel je oprávněn odmítnout akceptaci objednávky, která je v rozporu s dobrými mravy. Dodavatel je oprávněn požadovat po objednateli na základě jeho objednávky uzavření písemné smlouvy. Rámcová objednávka ujednaná mezi dodavatelem a objednatelem má přednost před tímto ustanovením, tj. ustanovením bodu II. obchodních podmínek.

III. ZMĚNA A ZÁNIK ZÁVAZKOVÉHO VZTAHU
Objednatel je oprávněn zrušit nebo změnit již učiněnou objednávku pouze před zahájením výroby produktu, a to neprodleně poté, co se o důvodu pro zrušení či změnu této objednávky dozví. Za zahájení výroby produktu se považuje okamžik, ve kterém dodavatel objedná materiál pro objednávku, případně okamžikem zahájení prací na objednávce. Po zahájení výroby produktu je objednatel povinen objednaný produkt odebrat a uhradit v plné výši tak, jak je objednal.

IV. KOREKTURY OBJEDNÁVKY A PODKLADY PRO OBJEDNÁVKY
V případě, že objednaný produkt bude zhotovován dodavatelem pro objednatele podle grafického návrhu, bude grafický návrh zaslán objednateli k odsouhlasení a provedení korektur. Objednatel je povinen v přiměřené lhůtě stanovené dodavatelem provést podle svých požadavků korekturu grafického návrhu. V případě, že tak neučiní, považuje se grafický návrh za bezvadný a zcela v souladu s požadavky objednatele. Dodavatel je povinen vyrobit produkt zcela v souladu s odsouhlaseným grafickým návrhem objednatelem. Objednatel odsouhlasením korektury grafického návrhu přebírá plnou odpovědnost za grafickou podobu, textovou a gramatickou správnost a úplnost. V případě, že produkt bude poskytnut s vadami, které objednatel odsouhlasil v návrhu, neodpovídá dodavatel za takto vzniklé vady na produktu a objednatel je povinen produkt převzít a uhradit cenu produktu. V případě, že objednatel požaduje opravu již zhotoveného produktu, který má vady odsouhlasené objednatelem v návrhu, je takový požadavek považován za novou objednávku objednatele. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost dat, údajů a informací poskytnutých dodavateli a odpovídá za vady, které z takto poskytnutých dat, údajů a informací vzniknou.

V. LHŮTA DODÁNÍ PRODUKTU
Dodavatel je povinen dodat produkt ve lhůtě smluvené s objednatelem a potvrzené v akceptaci objednávky, popř. v samostatné smlouvě. Pokud lhůta není stranami stanovena, je dodavatel povinen dodat produkt ve lhůtě obvyklé. Lhůta dodání počne běžet okamžikem doručení akceptace objednávky dodavatelem objednateli. V případě, že produkt je vyráběn či poskytován podle podkladů objednatele, nepočne lhůta pro dodání produktu běžet dříve, než takové podklady doručí objednatel dodavateli. Dodavatel není v prodlení s dodáním produktu v případě jakéhokoli prodlení objednatele. Dodavatel si vyhrazuje právo prodloužit dodací lhůtu v případě zásahu vyšší moci o dobu trvání vyšší moci. Dodavatel je povinen o tomto objednatele neprodleně informovat.

VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ, DOPRAVA
Termín předání produktu je stanoven v akceptaci objednávky dodavatelem, případně ujednán samostatnou smlouvou. Pokud není termín předání ujednán jinak, stanoví ho dodavatel. K převzetí produktu bude objednatel dodavatelem vyzván a bude mu stanoven termín převzetí, pokud strany nedohodnou jinak.
Předání a převzetí produktu bude potvrzeno podpisem předávacího dokladu (předávací protokol, dodací list), popř. podpisem doručenky objednatelem. Není-li stanoveno jinak, považuj se za den předání a převzetí produktu den jeho dodání dodavatelem. Není-li samostatnou smlouvou dohodnuto jinak, platí, že objednatel je povinen převzít produkt na adrese provozovny dodavatele. Je-li produkt doručován poštou na dobírku a jeho celá cena nebyla zaplacena předem, je objednatel povinen před převzetím zboží zaplatit dopravné, bylo-li sjednáno, a zbytek ceny včetně DPH. Je-li produkt doručován prostřednictvím dopravce sjednaným objednatelem, je dopravce odpovědný za včasné a bezvadné přepravení produktu a dodavatel nenese za způsob přepravy žádnou odpovědnost. Dodavatel může na žádost objednatele zajistit i vlastní dopravu produktu a v tomto případě je dodavatel odpovědný za včasné a bezvadné přepravení produktu. Dopravné je stanoveno dle platného ceníku dodavatele a objednatel je povinen jej uhradit.

VII. CENA PRODUKTU
Cena produktu je stanovena v akceptaci objednávky dodavatelem, případně je stanovena v ceníku dodavatele, platném v době akceptace objednávky dodavatelem. Cena produktu může být stanovena také samostatnou smlouvou. Cena je uvedena bez DPH, není-li uvedeno jinak. V případě, že cena produktu je stanovena v ceníku dodavatele cenovým rozmezím, bude cena určena dodavatelem v tomto rozmezí. Cena dohodnutá ve smlouvě je pevná a konečná, s výjimkou případu uvedeného v odst. 5 tohoto článku. Dodavatel je oprávněn měnit ceny svých produktů v cenících bez předchozího upozornění.
Dojde-li ve lhůtě od akceptace objednávky do okamžiku objednání materiálu určeného pro zhotovení objednávku ke změně cen vstupních materiálů, dodavatel si vyhrazuje právo změnit cenu objednávky s ohledem na změnu cen vstupních materiálů. O změně ceny produktu je dodavatel objednatele povinen bezodkladně informovat. Změna ceny objednávky nesmí být vyšší než 7 %, v opačném případě je dodavatel povinen vyžádat si souhlas objednatele s takovou změnou ceny. Pokud objednatel se zvýšením ceny nesouhlasí, jsou strany smlouvy oprávněni od ujednané smlouvy odstoupit. Platné ceníky produktů jsou k dispozici na zákaznickém telefonním čísle: +420 777 737 672.

VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Dodavatel vystaví do 10 dnů od dodání produktu objednateli fakturu, ve které bude objednateli vyúčtována konečná cena produktu, pokud není mezi stranami stanoveno jinak. Objednatel je povinen fakturu uhradit ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře, a to v hotovosti anebo převodem na bankovní účet dodavatele uvedený na faktuře. Doba splatnosti faktury je 10 dnů, pokud není stanoveno jinak. Cena za produkt je uhrazena okamžikem připsání platby na účet dodavatele, okamžikem převzetí platby v hotovosti dodavatelem anebo okamžikem zaplacení dobírky objednatelem dopravci či přepravci. Objednatel je povinen u objednávek nad 20.000,- Kč bez DPH složit zálohu na cenu produktu ještě před zahájením výroby či poskytování produktu, a to ve výši 50 % konečné ceny produktu, pokud není stranami stanoveno jinak. Objednatel je povinen složit zálohu na cenu produktu ve výši 100% konečné ceny produktu ještě před zahájením výroby či poskytování produktu v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou jakékoli předchozí faktury dodavateli a dodavatel jej ke složení zálohy vyzve. Dodavatel si vyhrazuje právo požadovat zálohu na cenu produktu předem také v případech jím určených. Za takové případy se považují zejména prvé tři objednávky téhož objednatele. Dodavatel si vyhrazuje právo nezačít s výrobou produktu do doby složení záloh shora v tomto článku uvedených.

IX. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ VZNIKU ŠKODY
Vlastnické právo k produktu přechází na objednatele okamžikem předánía převzetí takového produktu a úplným zaplacením celé jeho ceny, pokud strany nedohodly jinak. Nebezpečí vzniku škody na produktu přechází na objednatele v souladu s ust. § 455 a násl., obchodního zákoníku, v době, kdy převezme produkt od dodavatele, nebo jestliže tak neučiní včas, v době, kdy mu dodavatel umožní nakládat s produktem a objednatel poruší smlouvu tím, že produkt nepřevezme.

X. KVALITA PRODUKTU
Dodavatel se zavazuje dodat objednateli produkt v kvalitě, množství a provedení na trhu obvyklém. Popis vlastností a kvality produktů je uveden ve vzornících dodavatele přístupných v jeho provozovně. Pokud objednatel požaduje odlišnou kvalitu či nestandardní provedení produktu nad rámec vzorníků dodavatele, je povinen takové provedení uvést v objednávce.

XI. REKLAMACE
Reklamace produktů se řídí reklamačním řádem dodavatele, který je k dispozici v jeho provozovně a na internetových stránkách: www.ideadesign.cz

XII. PRÁVA K PŘEDMĚTŮM DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A OCHRANA OSOBNOSTI
Závazkovým vztahem podle těchto obchodních podmínek nevznikají objednateli žádná práva na používání autorských děl dodavatele nebo třetích osob, jakož i práva k ochranným známkám, průmyslovým a užitným vzorům a zlepšovacím návrhům a patentům chráněná zvláštními zákony, není-li stranami závazkového vztahu stanoveno jinak. Autorská práva k autorským dílům, jakož i práva k ochranným známkám, průmyslovým a užitným vzorům, zlepšovacím návrhům a patentům chráněná zvláštními zákony, jež jsou vytvářeny dodavatelem pro objednatele na základě závazkového vztahu, přechází z dodavatele na objednatele po úplném zaplacení ceny produktu a jejich převzetím. Dodavatel je oprávněn pořídit pro své propagační a referenční účely fotodokumentaci, videozáznam či vzorek produktu. Dodavatel je oprávněn pro tyto účely připojit k záznamu či vzorku produktu obchodní firmu objednatele, případně období realizace a popis objednávky. Dodavatel je oprávněn použít svoji obchodní firmu včetně loga na všech produktech, kde ji lze použít bez toho, aby toto užití bylo k újmě objednatele. Pro případ, že objednatel dodá dodavateli písemnosti, podobizny, obrazové snímky, obrazové a zvukové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy, odpovídá za to, že tyto podklady byly pořízeny a budou použity jen se souhlasem této osoby.

XIII. OBCHODNÍ A STÁTNÍ TAJEMSVÍ
Obchodní tajemství tvoří veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s činností dodavatele či objednatele, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, mají být podle vůle dodavatele či objednatele utajeny a dodavatel či objednatel odpovídajícím způsobem jejich utajení zajišťuje. Objednatel je povinen zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které tvoří obchodní tajemství dodavatele, se kterými se během závazkového vztahu seznámil. Tato povinnost objednatele trvá i po skončení závazkového vztahu. Dodavatel je povinen zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které tvoří obchodní tajemství objednatele, se kterými se během závazkového vztahu seznámil. Tato povinnost trvá i po skončení závazkového vztahu. Pro případ, že objednatel dodá dodavateli podklady pro realizaci objednávky, odpovídá za to, že tyto nepodléhají státnímu tajemství.

XIV. POVINNOSTI DODAVATELE
Dodavatel je povinen postupovat při výrobě zboží, popř. poskytování služby s náležitou odbornou péčí. Dodavatel je povinen dodat produkt v termínu dodání smluveném ve smlouvě. Dodavatel není povinen archivovat podklady a data vztahující se k objednávce, s výjimkou dat, jejichž archivaci mu ukládá zákon.

XV. POVINNOSTI OBJEDNATELE
Objednatel je povinen poskytovat dodavateli informace a podklady potřebné k řádnému splnění objednávky dodavatelem. Objednatel je povinen poskytovat dodavateli veškerou potřebnou součinnost při realizaci objednávky. Objednatel je povinen poskytovat informace, podklady a součinnost bez zbytečného odkladu. V případě, že objednatel nesplní povinnosti shora uvedené řádně a včas, je dodavatel oprávněn prodloužit dobu k plnění objednávky o dobu prodlení objednatele. Pro případ, že dodavatel neposkytne dodavateli potřebné informace, podklady nebo součinnost ani v dodatečné lhůtě, je dodavatel oprávněn od smlouvy odstoupit a požadovat po objednateli náhradu vzniklých nákladů. Objednatel je povinen převzít produkt ve sjednaném termínu a sjednaným způsobem a zaplatit za něj cenu uvedenou v účetním dokladu.
V případě, že objednatel produkt ve sjednaném termínu sjednaným způsobem nepřevezme, je povinen zaplatit dodavateli náklady na uskladnění produktu podle ceníků dodavatele dostupných na adrese provozovny.

XVI. VYŠŠÍ MOC
Žádné ze stran závazkového vztahu nebude přičítáno k tíži, jestliže nesplní některý ze svých závazků vyplývajících ze závazkového vztahu z důvodu vyšší moci. Za vyšší moc se považuje válka, požár, povodeň, přerušení dopravy, embargo, vládní opatření, úpravy či omezení, zákazu dovozu nebo vývozu zboží a nemožnosti obstarat dodávky materiálu, zařízení nebo výrobních prostředků, neštěstí, výbuch a dále stávky, výluky dělnictva nebo jiné potíže s dělnictvem, které rušivě působí na výrobu nebo dopravu, jakož i důsledek jakýchkoli jiných příčin, na kterou nemají strany závazkového vztahu vliv. Za okolnost vyšší moci se nepovažuje platební neschopnost strany závazkového vztahu. V případě vyšší moci dotčená strana závazkového vztahu neprodleně tuto skutečnost oznámí druhé straně spolu s dobou, jak dlouho tato skutečnost bude podle jejího vědomí trvat. Neoznámí-li dotčená strana závazkového vztahu skutečnost, ve které je spatřována vyšší moc, nemá právo na prodloužení doby plnění a není oprávněna od závazkového vztahu odstoupit.

XVII. SMLUVNÍ POKUTY
V případě, že je dodavatel v prodlení se zhotovení díla delším 14 dnů, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla. Pokud je objednatel v prodlení s převzetím produktu delším 14 dnů, má dodavatel nárok na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý následující den prodlení. Pokud je objednatel v prodlení s převzetím produktu delším 90 dnů, má dodavatel nárok po předchozí výzvě k převzetí produktu objednatelem odstoupit od závazkového vztahu. Pro ten případ má dodavatel právo na úhradu ceny produktu a smluvní pokuty ve výši ceny produktu. Dodavatel je oprávněn s takovým produktem naložit dle vlastního uvážení, aniž by to bylo na újmu objednatele či třetích osob.
Pokud je objednatel v prodlení se zaplacením ceny za produkt dle účetního dokladu, má dodavatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny produktu, má dodavatel k produktu zadržovací právo. Zaplacením smluvní pokuty či úroku z prodlení není dotčeno právo dodavatele na náhradu škody.

XVIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Objednatel je oprávněn odstoupit od závazkového vztahu v případě hrubého porušení povinností dodavatele. Za takové porušení povinností dodavatele se považuje zejména:
• navýšení ceny produktu o více než 7 %, ke kterému došlo důsledkem zvýšení cen vstupních materiálů.
• prodlení s dodáním produktu ve smluveném termínu o více než 20 dní, popř.
v termínu prodlouženém o dobu působení vyšší moci dle čl. XVII.
• případy uvedené v reklamačním řádu společnosti,
• případy působení vyšší moci bránící dodavateli splnění povinnosti po dobu delší než 3 měsíců.
• dodavatel porušil závazek zachovat mlčenlivost o veškerých skutečnostech tvořící obchodní tajemství objednatele,
Dodavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména:
• objednatel je v prodlení se zaplacením požadované zálohy či celé platby předem o více než 14 dnů od smluveného termínu,
• objednatel je v prodlení se zaplacením kupní ceny ve stanovené výši o více než 20 dnů po smluveném termínu,
• objednatel je v prodlení s převzetím produktu o více než 90 dnů od smluveného termínu
• objednatel neposkytuje součinnost, informace a podklady, a to ani v dodatečné lhůtě poskytnuté dodavatelem
• objednatel porušil závazek zachovat mlčenlivost o veškerých skutečnostech tvořící obchodní tajemství dodavatele,
• je nepochybné, že objednatel není schopen plnit své závazky a tuto skutečnost dodavateli oznámí.
V případě existence vyšší moci znemožňující splnění povinnosti strany závazkového vztahu po dobu delší 3 měsíců, je druhá strana závazkového vztahu oprávněna od tohoto vztahu odstoupit.

XIX. NÁHRADA ŠKODY
Strana závazkového vztahu, která poruší svoji povinnost je povinna nahradit škodu tím způsobenou druhé straně závazkového vztahu, ledaže prokáže, že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala.

XX. ZAPOČTENÍ A POSTOUPENÍ
Dodavatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svoji pohledávku vůči objednateli ze závazkového vztahu proti jakékoli pohledávce objednatele vůči dodavateli, a to bez předchozího souhlasu objednatele. Objednatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu započíst svoji pohledávku vůči dodavateli ze závazkového vztahu proti pohledávce dodavatele. Dodavatel je oprávněn postoupit právo ze závazkového vztahu třetí osobě bez předchozího souhlasu objednatele. Objednatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu dodavatele postoupit právo ze závazkového vztahu třetí osobě či převést povinnost ze závazkového vztahu třetí osobě.

XXI. OTVÍRACÍ DOBA
Provozovna: Po – Pá 8:00 – 16:30 h

XXII. KONTAKTY
Ideadesign.cz s.r.o.
Sídlo: Hlavní 650/36A, CZ 353 01 Mariánské Lázně
provozovna: Hlavní 650/36A, CZ 353 01 Mariánské Lázně
tel.: +420 608 161 412
mob.: +420 777 737 672
e-mail: info@ideadesign.cz

XXIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Závazkový vztah ujednaný podle těchto obchodních podmínek se řídí obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pokud tyto obchodní podmínky nestanoví jinak, platí pro strany závazkového vztahu obchodní zákoník č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, smlouvy o dílo či jiného smluvního typu ujednané mezi objednatel a dodavatelem v případě, že smlouvou není ujednáno jinak. Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od data jejich vyhlášení a plně nahrazují předchozí znění. V případě, že kterékoli ustanovení těchto obchodních podmínek nebo jeho část je, nebo se stane neplatným či nevynutitelným rozhodnutím soudu nebo jiného příslušného orgánu, nebude mít tato neplatnost či nevynutitelnost vliv na platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek, pokud nevyplývá přímo z obsahu těchto obchodních podmínek, že toto ustanovení nebo jeho část nelze oddělit od dalšího obsahu.

V Mariánských Lázních dne 01.05.2015

Ideadesign.cz s.r.o.

Lukáš Ficenec
jednatel